Akademien

Lotheliens Akademier

I Lothelien finns en typ av högre läroverk. Glöm dock allt du vet om moderna västerländska universitet – Det lotheliska högre vetandet liknar mer de stora filosofernas tid under Antiken. Akademierna liknar också de universitet som fanns i det tidigare riket Lothalia, men ändå inte riktigt.

Kort guide för att spela Akademiker

 • Välj vilket associat du tillhör. Det finns tre: det astrologiska, det aritmetiska och det alkemiska.
 • Bär en symbol för ditt associat (länk till bilder på dessa)
 • Akademikernas ämbetsklädsel är toga (kan bäras över vanliga kläder)
 • En akademiker söker att förklara alla fenomen med sitt associats förklaringsmodell
 • För att minnas vad de tre associaten är kan du tänka på tumregeln “fågel, fisk eller mitt emellan.” Astrologerna söker uppåt, alkemisterna söker nedåt och aritmetikerna söker inåt
 • Minns att akademin inte ägnar sig åt vetenskap. Ingen försöker någonsin falsifiera sina teorier. Man söker bara belägg för att de stämmer. Det är det akademikerns status bygger på. Att ge upp sin idé pekar på svag karaktär och torftigt intellekt!

Historia

För 30 år sedan härjade den österländska invasionen Lothalia. För att säkra Lotheliens framtid brände Konung Baltzar ljuset i båda ändarna. Nedskärningar gjordes överallt, men det gamla Universitetet var kanske det som fick dra åt livremmen mest. Den strategiska fakulteten tömdes på tänkare och togs upp i armén. Även den medicinska fakulteten krävdes på läkekunniga. Både din retoriska och filosofiska fakulteterna svälte.

Efter en enorm insats från hela riket tvingades Österlandet ut ur Lothalia, men priset var högt. Konung Baltzar stupade tillsammans med många andra stora ledare i kungaslaget nära Treväga.  Då inträffade det största sveket mot kungahuset i mannaminne: Det kungliga biblioteket i Baltzarion brändes ned till grunden!

De slemma lohelska undergrävarna Facklan och Repet tog hånande på sig det fruktansvärda dådet.

Lothalias intellektuella kapital låg i spillror. De spridda själar som kvarstod från Universitetets forna glans lamenterade en eras slut. Men då uppstod ur askan en legendarisk tänkare med brutalt minne och intellekt. Hennes namn var Retentia och med hennes orubbliga minne återskapades stora delar av biblioteket. Kring Retentia instiftade Konung Linya en ny Akademi dit kunskap från hela riket skulle samlas. Retentia var dock gammal redan då och hennes hälsa sviktade efter en tid. Hon samlade sina tre mest framstående lärlingar och gav dem i uppgift att överträffa varandra i briljans, i sann lothisk anda. Till sina egna avbilder skapade de tre lärlingarna var sitt “associat”: det Alkemiska, det Aritmetiska och det Astrologiska.

Associaten

Efter Retentias bortgång kvarstod associaten, akademins tre orubbliga pelare. Det är de flesta akademikers åsikt att utan alla tre pelare faller Akademin samman. Trots det är konkurrensen mellan associaten hård. De kämpar konstant med att erövra nya fält och kunskapsområden. De kungliga bidragen som kommer med ett fält tillfaller nämligen bara det associat som besitter det. För att avgöra vilket associat som äger ett visst fält hålls stora “disputationer” där tänkare med all sin kraft argumenterar för varför fältet kan förklaras med deras förklaringsmodell och inte de andras, mer om disputationer nedan.

Alkemisterna förklarar fenomen med materiella interaktioner. Olika substanser reagerar med varandra och transmuteras till nya ämnen efter de alkemiska principerna. De fyra elementen förkroppsligas i de fyra kroppsvätskorna och de fyra humören. Alla förädlingar går igenom en process med fyra steg: svartnande, vitnande, gulnande och rodnande. Om något består av materia kan du vara säker på att en alkemist kan förklara det.

Aritmetikerna finner kunskap från talens värld. De är det associat som håller hårdast på att kunskap kommer från tankarnas idéella värld. Talens proportioner och sekvenser kan förutse var det blir svält och hur städer bör byggas. Numerologiska samband och relation till språk och ord är aritmetikens hjärteblod. Kan man räkna det så förstår aritmetitikern det.

Astrologerna ser mönster i hur det stora reflekterar det lilla. Himlakropparnas rörelser är desamma som de inre organens. Stjärnhimlen vid ett barns födsel förutser dess bana genom livet. Årstidernas gång återfinns i historiens cykliska natur och mänskliga relationers faser. Om det går att likna vid något större eller mindre har astrologerna en förklaring.

Disputationer

En disputation är en officiell debatt där akademiker från alla associat argumenterar för vilket av dem som bäst förklarar ett givet fenomen, och därmed ska bedömas tillhöra det egna associatet tills motsatsen bevisas. Detta är mycket centralt i akademins struktur. Dels på grund av äran, men också den krassa verkligheten: akademins pengar kommer från kungen och donationer, och fördelas på de fält som donatorerna vill stödja, och det associat som äger det fältet har därmed rätt att fördela de pengarna. En disputation brukar se ut som följer:

 • De utlyses av akademin i förväg på en viss tid och plats dit allmänheten har tillträde.
 • Disputationen leds av ett Presidium, en eller flera personer som fördelar ordet och håller ordning på tillställningen. Ofta en militär byråkrat för neutralitetens skull. Denna ska vänligt avbryta den som talar för länge. Presidiet utses av akademin.
 • Alla associat försöker skicka deltagare. Man får skicka hur många som helst. Om ett associat inte har deltagare anses det vara deras eget problem.
 • Varje associat turas om att tala, en person i taget, max några minuter åt gången. Har ett associat flera deltagare får ändå bara en tala åt gången, men man kan ju byta talare nästa gång ens tur kommer åter.
 • En tribunal av vanliga människor är de som ska övertygas. Dessa ska vara minst tre, gärna fler. De får begära ordet av presidiet för att ställa frågor till associaten, och dömer efter att associaten talat klart i frågan om vem som hade rätt.
 • Tribunalen utses av Presidiet och består av frivilliga eller tillfrågade som Presidiet  bedömer vara neutrala. Detta är ofta en knivig bit, eftersom associaten får lämna in protester genom att mena att en given tribunal-anmäld är partisk. Det är ganska vanligt, i hemlighet kanske någon mutat personer att gå på debatten! En sådan protest ska Presidiet begära belägg för, och om de bedöms som trovärdiga ska den frivillige diskvalificeras och en ny medlem sökas om färre än tre finns kvar.
 • Presidiet avgör när det har talats nog, ifall de talande aldrig får nog av att tala. Av hävd anses detta vara när de talande upprepar sig eller Tribunalen verkar uttråkad.

Aktuella konflikter

 • Alkemisterna och aritmetikerna konkurrerar om konstruktion av bland annat hus och infrastruktur och mätande av landytor. Geografi och ingenjörskonst slits mellan dem.
 • Aritmetikerna och astrologerna tampas om att förutse och nedteckna historiens gång. Folkrörelser, krig och handelsmönster är heta debatter.
 • Alkemisterna och astrologerna kämpar om läkekonsten. Alkemisterna brygger dekokter och tinkturer medan astrologerna sticker nålar och lägger stenar i mönster runt dig. De försöker också förklara varför djur och växter beter sig på olika vis.
 • Alla associat försöker förklara människans natur och hennes plats i universum.